2017-2018 Freshman & JV Cheer Session8-31-17 FHS Varsity vs. Centennial9-7-17 FHS Varsity vs. Denison9-22-17 FHS Varsity vs. Pleasant Grove10-6-17 FHS Varsity vs. Lone Star10-12-17 Varsity vs. Independence10-20-17 Varsity vs. Heritage10-27-17 Varsity vs. Reedy11-13-17 Varsity vs. Liberty11-10-17 Varsity vs. Wakeland